USMERNENIE V ČASE PANDÉMIE

Usmernenia platné od 1.04.2020 až do odvolania v Košickej arcidiecéze:

Všeobecné pokyny

Ÿ Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie, farské stretnutia sa nekonajú.

Ÿ Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.

Ÿ Kňazi denne súkromne slúžia sv. omše.

–  prenos bohoslužieb:

TV LUX  pondelok – piatok 7.00, 12.00 a 18.30;

 sobota 7.00 a 18.30; nedeľa 10.00 a 18.30

Rádio Lumen   8.30 a 18.00

     Rádio Regina   pondelok – piatok 17.30 

Sviatostná služba

Ÿ Krst, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že účasť veriacich je obmedzená iba na bezprostrednú rodinu.

Ÿ Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní odporúčanej vzdialenosti a rešpektovania noriem ochrany pred nákazou.

Ÿ Dôležitosť dokonalej ľútosti: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (Katechizmus, 1452).

Ÿ Sväté prijímanie sa podáva do rúk.

Ÿ V nemocniciach duchovnú službu chorým a zomierajúcim vykonávajú iba nemocniční kapláni.

Ÿ Návšteva chorého v domácnosti (zaopatrovanie)

– pred návštevou je potrebné telefonicky sa informovať, či nejde o chorého v karanténe alebo či je niekto v domácnosti v karanténe;

– dodržať ochranné opatrenia, rúško, rukavice;

– návštevu obmedziť na minimálne potrebný čas;

– poznamenať si kontakt komu bola poskytnutá služba, kvôli prípadnej karanténe.

Ÿ Zádušné sv. omše môžu byť bez účasti príbuzných alebo neskôr po skončení obmedzenia s ich účasťou.

Zmeny v programe

Ÿ Prvé sv. prijímanie v máji nebude. Po uvoľnení mimoriadnych opatrení bude sa hľadať náhradný termín.

Ÿ Pokračovanie vo farskej katechéze na prvé sv. prijímanie a  sviatosť birmovania bude po otvorení škôl s tým, že je na farárovi, aby zodpovedne modifikoval počet a rozsah zostávajúcich stretnutí.

Ÿ Oslavy manželských výročí v katedrále sa toho roku rušia.

Ÿ Prípravu na manželstvo je potrebné obmedziť na základné poučenie o sviatosti manželstva s každým párom osobitne.

 

Veľký týždeň a Veľká noc

Ÿ Omša svätenia olejov v katedrále sa predbežne presúva na štvrtok 4. júna 2020, sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.

Ÿ Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich.

Ÿ Na Veľký piatok

– do modlitieb veriacich sa pridá modlitba za ukončenie pandémie

– adorácia pri Božom hrobe sa v tomto roku vynechá.

Ÿ Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. (Modlitba požehnania v prílohe.)

Ÿ Obrady veľkého týždňa v katedrále bez účasti ľudu môžu veriaci sledovať na www.telke.sk. Zelený štvrtok 18.00; Veľký piatok 15.00 a Biela sobota 19.30.