USMERNENIE K SLÁVENIU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

USMERNENIE K SLÁVENIU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

(Z OBEŽNÍKA ARCIBISKUPSTVA KOŠICE)

Aj tento rok obrady Veľkého týždňa kňaz môže sláviť bez účasti ľudu vo farskom kostole.

– adorácia pri Božom hrobe sa vynechá z dôvodu možnej väčšej koncentrácie ľudí v kostole.

– Požehnanie veľkonočných jedál (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná

tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe

pred spoločným stolovaním. Modlitba požehnania viď. nižšie.

 

Prosba o. arcibiskupa: O sláveniach Veľkého týždňa s o. arcibiskupom z katedrály informujte veriacich a odporúčajte im, aby uprednostnili sledovanie práve týchto obradov. Je to príležitosť lepšie si uvedomiť aj patričnosť do arcidiecézy a jednotu so svojim biskupom:

Vysielanie naživo z katedrály na www.telke.sk: 

Zelený štvrtok 10.00 a 18.00;

Veľký piatok 15.00;

Biela sobota 19.00;

Veľkonočná nedeľa 10.30;

Hoci sú veriaci dišpenzovaní od fyzickej účasti na nedeľnej sv. omši, povzbudzujte ich,

aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax

duchovného svätého prijímania.

 

Všeobecné pokyny:

– Farské kostoly môžu byť otvorené iba pre súkromnú modlitbu bez toho, aby sa organizovali

akékoľvek spoločné náboženské úkony, a za predpokladu, že sa naraz nezhromaždí viac

osôb a zaručí sa splnenie požiadavky na fyzickú vzdialenosť medzi osobami.

– Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní

noriem ochrany pred nákazou.

– Veriaci majú byť informovaní o  dokonalej ľútosti, ktorá „pochádza z lásky k Bohu

milovaného nadovšetko. Takáto ľútosť odpúšťa nielen všedné hriechy, ale dosiahne aj

odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej

spovedi, len čo to bude možné“ (porov. Katechizmus, 1452).

 

–  ZBIERKA NA SVÄTÚ ZEM

Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju spoluzodpovednosť za najposvätnejšie miesta vo Svätej zemi. Informujte svojich veriacich o tejto tradičnej zbierke a možnosti prispieť do zbierky cez farnosť (v kostole) alebo priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 910 02.

 

MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÉHO JEDLA

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:

Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

Modlitba: Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave. Skrze Krista, nášho Pána.

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš … Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária … (alebo Pod Tvoju ochranu … )

Modlime sa v čase pandémie: Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu; posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.