Požehnanie domov

Drahí veriaci.

Posielam modlitbu požehnania príbytkov. Domácu liturgiu vedie otec, alebo mama. Prepošlite ďalším.

Prajem požehnaný sviatok Troch kráľov.

Daniel Mikula, farár

Požehnanie domov v čase

sviatku Zjavenia Pána

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen.

Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.
I s duchom tvojím.

Z Panny–Matky sa zrodil Pán,          On nepohrdol jasľami,
ktorého anjel zvestoval,                  pokorne leží na sene;
a v lone matky skrytý Ján               o trošku mlieka prosí ten,
radosťou nad ním zaplesal.             čo živí všetko stvorenie.

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša(2, 1-12):

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

(Chvíľa ticha…)

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

l. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha

  1. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
    3.Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.
    4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.
    5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán

 Ježiš Kristus:

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach…

Dajme si znak pokoja.
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(Otec- matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:)

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst

i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,

ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

(Na horné veraje dvier kriedou napíšeme:

     20 C + M + B 21

  To znamená: Christus mansionem benedicat

                   Kristus nech požehná náš príbytok)

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu:

 

    Zdravas Mária …. ; Pod tvoju ochranu sa utiekame …

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás.

 

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen.

Pozehnanie-domu