Krst, sobáš

Krst

Nahlásenie krstu

O sviatosť krstu žiadajú rodičia – otec, mama (nie starí rodičia)

Doniesť rodný list dieťaťa.

Krstní rodičia

Dieťa musí mať pri krste aspoň 1 krstného rodiča

Ak nebývajú v našej farnosti, doniesť potvrdenie o krstnej náuke a odporúčanie od vlastného farára.

Krstný rodič má spĺňať tieto podmienky:

1. Musí byť kresťan katolík a mať minimálne 16 rokov.

2. Musí byť pokrstený, po 1 sv. prijímaní, pobirmovaný

3. Musí viesť príkladný kresťanský život

4. Nesmie byť rozvedený, alebo žiť s partnerom bez sviatostného manželstva

Predkrstná náuka

Najlepšie absolvovať náuku ešte pred narodením dieťaťa.

Ak sú krstní rodičia z inej farnosti, môžu náuku absolvovať aj vo svojej farnosti a priniesť o tom potvrdenie.

Krstné náuky v roku 2020 v sobotu o 9.30 na fare:

8. február

6. jún

3. október

Sobáš

Škola snúbencov

Absolvovať môžu aj rok pred sobášom (podmienka, aby obidvaja snúbenci školu absolvovali spolu)

Informácie na fare v úradných hodinách alebo v kostole po sv. omši.

(www.rodina.rimkat.sk, www.domanzelstva.sk)

Nahlásenie sobáša

Osobne na fare v úradných hodinách.

Dokumenty k sobášu (stačí 3 mesiace pred sobášom)

1. Zápisnica z matriky (Obecný úrad Chmin. Nová Ves)

2. Krstné listy

3. Certifikát o absolvovaní školy snúbencov

4. Sobášny list (ak sú už civilne sobášení)