Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola. Je to rokokovo–klasicistická stavba z roku 1782, postavená na mieste starého ranogotického kostola z 2. polovice 13. storočia, ktorý bol zasvätený k úcte „Povýšenia svätého Kríža“.
Kostol Obrátenia sv. Pavla postavili Szinyeiovci spolu s miestnymi veriacimi. Hlavný oltár sv. Pavla je rokokový z roku 1780 – 90. Drevená stĺpová architektúra oltára je zdobená rokajovou ornamentikou. Uprostred je obraz Obrátenia sv. Pavla. Po stranách oltára sú plastiky sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava. Na  bohato zdobenej časti tabernákula sa nachádzajú sochy kľačiacich anjelov. Dva bočné oltáre pochádzajú z toho istého obdobia. V rámoch zdobených kvetmi sú umiestnené obrazy Immaculáty a sv. Anny.
V roku 1994 veriaci dokončili stavbu budovy novej fary, ktorú 14. 10. 1995 požehnal vtedajší pomocný biskup Mons. Bernard Bober.
V obci žije 1 165 obyvateľov, z toho 998 katolíkov.